گروه های مرتبط
استاد، مکانی برای تدریس داشته باشد
هزینه تدریس (جلسه ای)


استاد مناسب برای

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
ایمان منصورکیایی
چالوس
حضوری 160 تا 200 هزارتومان
فارسی اول ابتدایی,فارسی پنجم ابتدایی,فارسی چهارم ابتدایی,فارسی دوازدهم,فارسی دوازدهم,فارسی دوازدهم,فارسی دوازدهم علوم ان...