گروه های مرتبط
استاد، مکانی برای تدریس داشته باشد
هزینه تدریس (جلسه ای)


استاد مناسب برای

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

معلم
سیدسعید علایی
تهران
حضوری 90 تا 110 هزارتومان
ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی دهم,ریاضی دهم,ریاضی ششم ابتدایی,ریاضی نهم دبیرستان,ریاضی هشتم دبیرستان,ریاض...