گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
مجید دوایی (مدرس)
اصفهان
آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,المپیاد فیزیک,امواج,امواج,برنامه ریزی درسی,ترمودینامیک,...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
فرشته زارعی (مدرس)
شیراز
بازاریابی,برنامه ریزی درسی,ریاضی اول ابتدایی,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی چهارم ابتدایی,ریاضی دوم ابتدایی,ریاضی سوم ابتدایی,ریاضی ششم ...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
رضا میرزائیان (مدرس)
اصفهان
زیست دهم علوم تجربی,علوم تجربی اول ابتدایی,علوم تجربی پنجم ابتدایی,علوم تجربی چهارم ابتدایی,علوم تجربی دوم ابتدایی,علوم تجربی سوم ...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
رضا تجویدی (مدرس)
مشهد
علوم اجتماعی کنکور سراسری,فارسی هشتم دبیرستان,فارسی هفتم دبیرستان,مشاوره تحصیلی,نگارش هشتم دبیرستان,نگارش هفتم دبیرستان
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
شیدا احمدی (مدرس)
تهران
انگلیسی دهم علوم انسانی,انگلیسی دهم علوم تجربی,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم دبیرس...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
حسین محمدیان (مدرس)
کرج
آشنایی با نظریه تصمیم,آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,اجزا ماشین,استاتیک,استاتیک,استاتیک,استاتیک,استاتیک,استاتیک,استاتیک و مقاوت ...