گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
مجید دوایی (مدرس)
اصفهان
آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,المپیاد فیزیک,امواج,امواج,برنامه ریزی درسی,ترمودینامیک,...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
عسل عجمی (مدرس)
تهران
تاریخ ایران و جهان دهم علوم انسانی,تاریخ دوازدهم علوم انسانی,تاریخ یازدهم علوم انسانی,جامعه شناسی دوازدهم علوم انسانی,جامعه شناسی ...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
مهدی رجب زاده (مدرس)
تهران
اقتصاد کنکور سراسری,روانشناسی کنکور سراسری,فلسفه و منطق کنکور سراسری
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
یگانه سالارمنش (مدرس)
مشهد
ادبیات فارسی یازدهم علوم انسانی,اقتصاد کنکور سراسری,انگلیسی نهم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هشتم دبیرستان,انگلیسی هفتم ...
معلم
تلفن معلم تدریس خصوصی
محمد حسین عین الله زادگان (معلم) ...
تهران
جامعه شناسی دهم علوم انسانی,جامعه شناسی یازدهم علوم انسانی,دین و زندگی دهم,دین و زندگی دهم,ریاضی هشتم دبیرستان,ریاضی هفتم دبیرستان...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
حسین قبادی (مدرس)
تهران
تاریخ ایران و جهان دهم علوم انسانی,تاریخ دوازدهم,تاریخ و جغرافیا کنکور سراسری,تاریخ یازدهم علوم انسانی,حقوق بازرگانی,حقوق تجارت,دی...