گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
مجید دوایی (مدرس)
اصفهان
آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,المپیاد فیزیک,امواج,امواج,برنامه ریزی درسی,ترمودینامیک,...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
آتنا شامی نژاد (مدرس)
تهران
حسابان دوازدهم ریاضی فیزیک,حسابان یازدهم ریاضی فیزیک,ریاضی اول ابتدایی,ریاضی به هفتم تیزهوشان,ریاضی پنجم ابتدایی,ریاضی تیزهوشان,ری...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
عادل آخکندی (مدرس)
سنندج
حسابان دوازدهم ریاضی فیزیک,حسابان کنکور سراسری,حسابان یازدهم ریاضی فیزیک,ریاضی دوازدهم علوم تجربی,ریاضی دهم علوم تجربی,ریاضی کنکور...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
ایمان شکفته گلان (مدرس)
اصفهان
حسابان دوازدهم ریاضی فیزیک,حسابان یازدهم ریاضی فیزیک,ریاضی 1 و 2 و 3,ریاضی دوازدهم علوم تجربی,ریاضی دهم ریاضی فیزیک,ریاضی دهم علوم...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
هیمن محمدی (مدرس)
سنندج
آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,آمار و احتمالات دانشگاه,آنالیز ریاضی,آنالیز ریاضی,آنالیز عددی,جبر و احتمال کنکور سراسری,حساب دیفر...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
وجیهه شکرگزار (مدرس)
مشهد
ریاضی دوازدهم علوم تجربی,ریاضی دهم ریاضی فیزیک,ریاضی دهم علوم تجربی,ریاضی کنکور سراسری,ریاضی کنکور سراسری تجربی,ریاضی یازدهم