گروه های مرتبط
حسابدار اقساط باشد
نوع تخصص حسابدار:

جنسیت حسابدار:

لیست معلم خصوصی و استاد

لیست اساتید جهت تدریس

مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
مجید دوایی (مدرس)
اصفهان
آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,الکترومغناطیس,المپیاد فیزیک,امواج,امواج,برنامه ریزی درسی,ترمودینامیک,...
مدرس
تلفن معلم تدریس خصوصی
یحیی قنبرپور (مدرس)
تهران
آمار در شهرسازی,آمار ریاضی,آمار و احتمال در اپتیک,آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک,آمار و احتمالات دانشگاه,آمار و کاربرد آن در مدی...